D'CHATZU UN D'MÖISCH

D'möisch sén gsinh in d'nuat antweegen dar chatzu. Sua hentsch déssidurut
z'anandre vinnen um süjen an ousganh.
Zéntsch disküturun a junh mous het gseit:
- Wénn um da halds dar chatzu wieri ghankhts as tringjilti, das,
tétti klenkun in all tritta dar chatzu.
- Wir wieri avertiriti un hettewer allz z'zéit um n'ündsch widerzin zam hous.
Allu d'möisch hen plljepput za hénne, d'idée ischt gsinh guti, wa eina ischt gsprunnhen ous un het gseit:
- D'idée ischt vürous guti. Wa wier ündscher andru leit dén a di tringiu dar chatzu?

Ischt tellur müssurun as dinh dén z'is tun.

Estratto dal volume di racconti di Esopo - WILLISCHT LEESEN?: kuntjini van Esopo gchierti in töitschu van Imelda Ronco Hantsch - tradotti nel dialetto walser di Issime e pubblicati dall'Associazione Augusta.